I. Procedură de înscriere la programele de formare
Pentru înscriere personalul din învățământul preuniversitar se adresează C.C.D. Mureș prin formularul de înscriere (Anexa 5) avizat de directorul unității de învățământ la care funcționează, însoțit de documentele specificate. (Adeverința de la locul de muncă Anexa 56)
- în funcție de numărul de solicitări pentru un anumit curs (20-25) , de regimul financiar la care se încadrează solicitantul (cu taxă sau fără taxă ), CCD constituie grupele de studiu și anunță solicitanții asupra datei de începere a cursului
- grupele se constituie separat în funcție de regimul financiar
La prima activitate cursanții completează fișa de înscriere (Anexa 6) și sunt anunțați asupra graficului de desfășurare a programului Între CCD Mureș și cursant se încheie contract (Anexa 8.B pentru programele acreditate C.N.F.P. și Anexa  8.A pentru programe avizate de M.E.C.T.S )
Programele se finalizează prin evaluarea finală.
- în cazul programelor acreditate - de către o comisie condusă de reprezentantul C.N.F.P.
- în cazul programelor avizate - de către o comisie numită de CCD
Absolvenților li se eliberează:
- în cazul programelor acreditate - atestat de formare continuă a personalului didactic însoțit de fișa competențelor și a disciplinelor/temelor (format M.E.C.T.S.-C.N.F.P.)
- în cazul programelor avizate - adeverință de formare continuă (format C.C.D. Mureș.)
II. Procedura de eliberare a adeverințelor de către CCD Mureș
Până la eliberarea atestatelor de formare continuă a personalului didactic însoțit de fișa competențelor și a disciplinelor/temelor (format M.E.C.T.S.-C.N.F.P.), CCD Mureș eliberează adeverința de participare (Anexa 55)
Pentru eliberarea adeverințelor, petenții completează o Cerere tip (Anexa 57)

Precizări privind înscrierea la cursurile de formare continuă, conform legislaţiei în vigoare.
- L.E.N. Nr.1/2011;
- O.M.E.C.T.S. nr.5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;
- O.M.E.C.T.S. nr.5562/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile;
- Adresa M.E.C.I. nr. 25432/26.01.2009;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic – anexa 1 la O.M. Nr. 5554 din 07.10.2011.
Conform Adresei M.E.C.I. nr. 25432/26.01.2009:
1. „Nu pot fi planificate la programe de perfecţionare/ formare continuă finanţate de la buget cadrele didactice care, în ultimii 5 ani, au obţinut un grad didactic, (gr. II, gr. I, echivalare doctorat cu gr. I) sau au acumulat 90 credite transferabile.”
2. „Un participant la programe de formare nu poate beneficia, într-un an şcolar, de mai mult de 30 credite profesionale transferabile prin finanţare de la buget, în limita bugetului aprobat.”